x Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.
BGK Linia 0 801 667 655

Krajowy Fundusz Drogowy (KFD)

Krajowy Fundusz Drogowy utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 931 z późn. zm.) funkcjonuje w strukturach Banku od 2004 r. KFD utworzono w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego budowy dróg oraz podniesienia efektywności wykorzystania środków publicznych poprzez wsparcie realizacji rządowego programu budowy dróg. Krajowy Fundusz Drogowy stanowi obecnie główne źródło finansowania dróg krajowych w Polsce. Podstawowym źródłem zasilania Funduszu są wpływy w wysokości 80% z opłaty paliwowej uiszczanej od wprowadzanych na rynek krajowy paliw silnikowych i gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych, której obowiązek zapłaty ciąży na producentach i importerach paliw silnikowych.

Istotne źródła zasilania KFD stanowią również:

 • środki z kredytów zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz KFD oraz wpływy z emisji obligacji przeprowadzonych przez BGK na rzecz KFD;
 • refundacje z budżetu środków europejskich (w ramach programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na infrastrukturą drogową);
 • wpływy z elektronicznego poboru opłat za przejazd po autostradach płatnych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), po drogach ekspresowych i wybranych drogach krajowych pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej (system elektroniczny poboru opłat „viaTOLL");
 • wpływy z poboru opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony (system manualny).

Głównym celem Funduszu jest gromadzenie środków finansowych na budowę i przebudowę dróg krajowych. Ponadto środki Funduszu przeznacza się na:
 • finansowanie budowy lub przebudowy drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup urządzeń do ważenia pojazdów;
 • finansowanie potrzeb związanych z gromadzeniem danych o drogach publicznych i sporządzaniem informacji o sieci dróg publicznych, poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • finansowanie budowy i eksploatacji systemów poboru opłat za przejazdy pojazdów samochodowych (system elektroniczny i manualny poboru opłat);
 • płatności na rzecz spółek z tytułu realizacji przez nie obowiązków wynikających z umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej, w tym wynagrodzenie za dostępność autostrady;
 • finansowanie kosztów usług doradczych związanych z budową i przebudową dróg krajowych;
 • finansowanie kosztów utworzenia drogowej spółki specjalnego przeznaczenia i finansowanie przedsięwzięć drogowych powierzonych do realizacji drogowej spółce specjalnego przeznaczenia;
 • obsługę długu zaciągniętego przez BGK na rzecz Funduszu (spłatę kredytów wraz z odsetkami i innymi kosztami ich obsługi oraz pokrywanie kosztów emisji, odsetek i wykupu obligacji wyemitowanych przez BGK na rzecz Funduszu);
 • na mocy ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 891), spłatę przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad niezaspokojonych przez wykonawcę należności głównych przedsiębiorcy, który zawarł z wykonawcą umowę w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, za zrealizowane i odebrane prace, które zostały wykonane na podstawie umowy z wykonawcą.

W latach 2010 - 2012 ze środków Funduszu finansowane były wydatki związane z remontem, odbudową dróg krajowych zniszczonych lub uszkodzonych na skutek powodzi, która miała miejsce w 2010 roku. W 2013 roku ze środków Funduszu finansowane są, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456), wydatki na remonty dróg krajowych realizowane przez GDDKiA.

Podstawę gospodarowania środkami KFD stanowią roczne plany finansowe Funduszu przygotowywane przez BGK i podlegające uzgodnieniu przez ministra właściwego ds. transportu i ministra właściwego ds. finansów publicznych w zakresie finansowym oraz zaopiniowaniu przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie środków przeznaczonych na realizację inwestycji finansowanych z programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Wypłaty z Funduszu na zadania drogowe dokonywane są na podstawie kierowanych do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosków Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

powrót