x Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.
BGK Linia 0 801 667 655

Pytania i odpowiedzi

Poniżej zamieszczamy listę pytań związanych z obsługą przez BGK płatności europejskich i krajowego współfinansowania. Aby przejść do odpowiedzi na wybrane pytania należy kliknąć na pomarańczowe linki stanowiące podtytuły dla poszczególnych grup pytań lub przewinąć stronę w dół.

Pytania nieopatrzone datą zgłoszono nam do 15 grudnia 2009 r., podczas szkoleń i spotkań roboczych zorganizowanych przez BGK dla instytucji uprawnionych do składania zleceń płatniczych. Pytania zgłoszone w terminie późniejszym zawierają datę zamieszczenia i stanowią uzupełnienie wcześniejszej listy pytań.

W przypaku pytań dotyczących obsługi technicznej systemu, na które brakuje odpowiedzi w poniższym materiale prosimy o kontakt: 22 599 88 88, email: bgkzlecenia@bgk.com.plI. ZAGADNIENIA O CHARAKTERZE OGÓLNYM

1. Czy BGK będzie dokonywał weryfikacji wniosków o płatność pod kątem kwalifikowalności wydatków?
2. Czy kopie wszystkich dokumentów (umów, faktur itp.) będą musiały być przekazywane do BGK?
3. Czy nowy system przepływu środków do Beneficjentów nie spowoduje nadmiernej biurokratyzacji i przepływu dokumentów?
4. Czy włączenie Banku do systemu płatności nie spowoduje wydłużenia okresu oczekiwania na środki przez Beneficjentów?
5. Czy wprowadzenie nowego systemu płatności i w związku z tym systemu informatycznego nie spowoduje kilkumiesięcznego opóźnienia w wypłacaniu środków dla Beneficjentów?
6. Czy w związku z wprowadzeniem BGK jako Płatnika wystąpią opóźnienia w płatnościach dla Beneficjentów?
7. Czy BGK uzależnia wykonanie płatności od zakończenia procesu certyfikacji wydatku?
8. Czy nowy system przepływu środków przewiduje również obsługę płatności w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy? [nowe: 30.12.2009]
9. Czy istnieje możliwość opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub zaliczek na podatek w ramach nowego systemu płatności środków europejskich? [nowe: 30.12.2009]

II. ZAGADNIENIA O CHARAKTERZE TECHNICZNYM

Zasady korzystania z systemu BGK
10. Co jest formalnym warunkiem udostępnienia usług w portalu komunikacyjnym
BGK - ZLECENIA?
11. Jakie są warunki składania zleceń płatniczych w portalu komunikacyjnym BGK - ZLECENIA?
12. Kto może być użytkownikiem portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA?
13. Czy system umożliwia dokonywanie dwustopniowej autoryzacji (przez 2 osoby) zleceń płatniczych?
14. Czy portal komunikacyjny BGK - ZLECENIA ma charakter lokalny?
15. Czy pole „rodzaj wniosku" w portalu komunikacyjnym BGK - ZLECENIA jest wypełniane domyślnie dla środków unijnych?
16. Czy możliwe jest wypełnienie i zatwierdzenie zlecenia płatności bez wypełniania pola nr wniosku o płatność?
17. W jakiej formie przesyłane będą sprawozdania? Czy dostępne będą również w wersji elektronicznej? Jeśli tak to jaki będzie format plików? [nowe: 30.12.2009]
18. Czy istnieje możliwość otrzymania wyciągu z rachunku? [nowe: 30.12.2009]
19. Czy i jak weryfikowany jest numer rachunku wpisywany w zleceniu płatności? [nowe: 25.02.2010]
20. Czy możliwe jest zwiększenie czcionki za pomocą której wprowadzane są dane w portalu komunikacyjnym BGK-ZLECENIA? [nowe: 25.02.2010]
21. Czy planowane jest umożliwienie użytkownikom generowania raportów bezpośrednio z portalu BGK-ZLECENIA? [nowe: 25.02.2010]

Aktywacja uprawnień/dostęp do portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA
22. Jak długo oczekuje się na aktywację portalu?
23. Gdzie należy zgłosić się po odbiór kart, czytników, numerów PIN itp.?
24. Kto w imieniu instytucji powinien podpisać wniosek o nadanie dostępu do portalu kmunikacyjnego BGK - ZLECENIA?
25. Kto dokonuje instalacji portalu?
26. W jakim terminie portal komunikacyjny BGK - ZLECENIA dostępny będzie dla jego użytkowników?

Wymogi techniczne korzystania z portalu BGK
27. Czy interfejs portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA dostosowany został do różnych, popularnych przeglądarek internetowych?
28. Czy określono limit użytkowników korzystających z portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA w ramach jednej instytucji, w tym samym czasie?
29. Czy możliwy jest import danych z KSI (SIMIK 07-13), np. informacji o beneficjencie, numerze rachunku - do portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA obsługującego zlecenia płatności?
30. Czy przewiduje się możliwość weryfikacji/korelacji danych wprowadzanych do portalu komunikacyjnego BGK z systemem KSI (SIMIK 07-13)?
31. Czy planowane jest umożliwienie importu danych z lokalnych systemów informatycznych (LSI) do portalu BGK-ZLECENIA?
32. Czy karty i czytniki kart otrzymają wszyscy użytkownicy systemu? [nowe: 30.12.2009]
33. W jaki sposób i w jakim terminie przekazane zostają loginy do portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA? [nowe: 18.01.2010]
34. Gdzie znaleźć można instrukcje użytkowania portalu? [nowe: 18.01.2010]
35. Czy błędne wprowadzenie hasła skutkuje zablokowaniem dostępu do portalu? [nowe: 18.01.2010]
36. W jaki sposób można odblokować zablokowaną kartę identyfikacyjną? [nowe: 18.01.2010]

Wyszukiwanie danych dotyczących zlecenia płatności
37. Czy założono możliwość wyszukiwania zlecenia według np. nazwy beneficjenta lub numeru jego rachunku?

Wydruki dokumentów z portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA
38. Czy założono możliwość wydruku z portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA zleceń płatności w sposób umożliwiający wprowadzenie danych ze zlecenia do ewidencji księgowej?
39. Jak można wydrukować z portalu BGK-ZLECENIA zatwierdzone już zlecenie płatności? [nowe: 25.02.2010]

Autoryzacja zleceń płatności
40. Czy możliwe będzie dokonywanie autoryzacji płatności przez uprawnionego użytkownika instytucji innej niż instytucja, w ramach której wprowadzono zlecenie - dotyczy np. programów, w których instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, a instytucją uprawnioną do wystawiania zlecenia płatności (która zawarła umowę z beneficjentem) jest np. Wojewódzki Urząd Pracy?
41. Czy planowane jest umożliwienie „pakietowego" podpisywania oraz autoryzowania zleceń? [nowe: 25.02.2010]

III. ZAGADNIENIA O CHARAKTERZE FORMALNYM

Zawarcie umowy technicznej
42. Czy zapisy umowy technicznej podlegają negocjacjom?
43. Jaki jest okres obowiązywania umowy technicznej?

Płatności gotówkowe
44. W jaki sposób obsługiwani będą beneficjenci, którzy dotychczas nie korzystali z płatności bezgotówkowych (przelew), a np. z przekazów pocztowych?

Informacje na temat zrealizowanych przez BGK płatności, zwrotów itp.
45. Czy BGK wyznaczy dla poszczególnych instytucji osoby / opiekunów, którzy informowaliby o statusie zlecenia płatności, otrzymanych zwrotach itp.?
46. Czy funkcjonować będzie procedura autoryzacji osób zwracających się do BGK w sprawie udzielenia informacji nt. zlecenia płatności?
47. W jaki sposób będzie można uzyskać informację o realizacji zlecenia płatności?

Aktualizacja danych dotyczących beneficjentów
48. Czy BGK gromadził będzie informacje nt. zmian danych beneficjentów, z którymi poszczególne instytucje zawarły umowy; czy jest gwarancja, że BGK dysponować będzie prawidłowymi danymi beneficjentów?

IV. ZAGADNIENIA O CHARAKTERZE OPERACYJNYM

Modyfikacja/anulowanie zlecenia płatności
49. Czy istnieje możliwość modyfikacji zlecenia płatności w pełni autoryzowanego na szczeblu instytucji oraz skierowanego do realizacji przez BGK?
50. W jaki sposób i w jakim terminie możliwe będzie wycofanie zlecenia płatności?
51. Czy możliwe będzie skierowanie dyspozycji anulowania zlecenia za pośrednictwem portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA?
52. Czy system umożliwia zapisanie zlecenia płatności opatrzonego błędem?

Zwroty środków
53. Czy system udostępniany przez BGK zapewnia identyfikację zwrotów?
54. Czy BGK wymagał będzie od beneficjentów dokonujących zwrotów szczegółowych informacji dotyczących zwrotu oraz jego przeznaczenia?
55. Czy BGK przekazywał będzie do instytucji upoważnionej do wystawiania zleceń płatności szczegółowe informacje na temat otrzymywanych zwrotów?
56. Jak będzie wyglądała obsługa zwrotów nadpłaconych przez beneficjentów?

Zestawienia zrealizowanych przez BGK zleceń płatności
57. Czy BGK zapewni zestawienia analityczne wykonanych przelewów dla poszczególnych instytucji zlecających płatności?

Terminy płatności
58. Czy w związku z nowym systemem nie będzie utrudniona dostępność do środków dla Beneficjentów?
59. Czy terminy płatności środków europejskich publikowane przez BGK będą obowiązujące na przestrzeni całego 2010 roku, czy też będą mogły ulegać zmianom?

Płatności w walucie obcej
60. Czy możliwa jest realizacja płatności w walucie obcej?                                                                               ODPOWIEDZI

I. ZAGADNIENIA O CHARAKTERZE OGÓLNYM

1.
Czy BGK będzie dokonywał weryfikacji wniosków o płatność pod kątem kwalifikowalności wydatków?
Nie - weryfikacja wniosków pod kątem kwalifikowalności będzie prowadzona przez te instytucje, które dokonywały jej dotychczas. BGK nie ingeruje w kwestie związane z kwalifikowalnością wydatków.

2.
Czy kopie wszystkich dokumentów (umów, faktur itp.) będą musiały być przekazywane do BGK?Nie - do BGK spływają jedynie elektroniczne zlecenia płatności wystawiane przez upoważnione instytucje.

3.
Czy nowy system przepływu środków do Beneficjentów nie spowoduje nadmiernej biurokratyzacji i przepływu dokumentów?
Przesłanie dokumentów w nowym systemie płatności będzie odbywało się drogą elektroniczną i nie spowoduje wystąpienia nadmiernej biurokratyzacji. Beneficjent nie przekazuje do BGK żadnych dokumentów.

4.
Czy włączenie Banku do systemu płatności nie spowoduje wydłużenia okresu oczekiwania na środki przez Beneficjentów?
Włączenie Banku do systemu płatności nie powinno powodować  wydłużenia okresu oczekiwania na środki, który w głównej mierze zależy od czasu weryfikacji wniosku o płatność. Nowy system powinien wręcz przyspieszyć przekazywanie środków - dzięki skróceniu „drogi" do Beneficjentów nie powinny występować zatory w przepływach pomiędzy instytucjami.

5.
Czy wprowadzenie nowego systemu płatności i w związku z tym systemu informatycznego nie spowoduje kilkumiesięcznego opóźnienia w wypłacaniu środków dla Beneficjentów?
Nie - system zostanie uruchomiony 4 stycznia 2010 r. Od tego momentu BGK będzie gotowy do obsługi płatności.

6.
Czy w związku z wprowadzeniem BGK jako Płatnika wystąpią opóźnienia w płatnościach dla Beneficjentów? Wszystkie nowe instytucje w systemie wdrażania muszą przejść długotrwały audyt zgodności.
BGK nie będzie instytucją systemu wdrażania - nie ma konieczności przeprowadzenia audytu zgodności i związanych z tym ew. opóźnień. Bank, pełniąc funkcję Płatnika, będzie jedynie dokonywał wypłat środków na rzecz Beneficjentów lub innych odbiorców płatności.

7.
Czy BGK uzależnia wykonanie płatności od zakończenia procesu certyfikacji wydatku?
Nie. Proces realizacji płatności oraz certyfikacji wydatków są od siebie niezależne.

8.
Czy nowy system przepływu środków przewiduje również obsługę płatności w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy?
Tak. W ramach nowego systemu przepływu środków możliwa też będzie realizacja płatności ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Płatności te, podobnie jak w przypadku płatności unijnych, będą realizowane za pomocą portalu komunikacyjnego BGK - Zlecenia od 4 stycznia 2010 r.

9. Czy istnieje możliwość opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub zaliczek na podatek w ramach nowego systemu płatności środków europejskich?
Instytucje, które chcą realizować płatności do ZUS lub Urzędu Skarbowego, składają zlecenia płatności ze środków europejskich na globalne kwoty wynikające ze zobowiązań do ZUS i US, wskazując siebie jako odbiorcę i swój rachunek bankowy. Po otrzymaniu środków z BGK, instytucje będą realizowały pojedyncze przelewy. Harmonogram płatności ustalony został w ten sposób, aby wszystkie przelewy do ZUS i US mogły być wykonane z zachowaniem terminów wynikających z odpowiednich przepisów.

Powrót do pytańII. ZAGADNIENIA O CHARAKTERZE TECHNICZNYM

Zasady korzystania z systemu BGK

10. Co jest formalnym warunkiem udostępnienia usług w portalu komunikacyjnym
BGK - ZLECENIA?
Zawarcie z BGK umowy technicznej w sprawie świadczenia usług (wzór umowy został określony przez MF), złożenie wniosku o nadanie dostępu do portalu komunikacyjnego.

11.
Jakie są warunki składania zleceń płatniczych w portalu komunikacyjnym BGK - ZLECENIA?Otrzymanie z BGK identyfikatora użytkownika i hasła (w przypadku uprawnień do wypełniania formularza płatności, przeglądu zleceń płatności i jego statusu oraz wydruku zleceń płatności), otrzymanie z BGK identyfikatora użytkownika, hasła, karty identyfikacyjnej, numeru PIN i czytnika kart (w przypadku uprawnień umożliwiających autoryzację zleceń płatniczych oraz ich rejestrację rozumianą jako wysłanie zleceń płatności do realizacji przez BGK), aktywacja dostępu.

12.
Kto może być użytkownikiem portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA?
Osoba wskazana przez instytucję we wniosku o nadanie dostępu do portalu BGK, przy czym użytkownikiem z prawem autoryzacji zleceń płatności mogą być wyłącznie osoby wskazane w karcie wzorów podpisów do umowy technicznej, zawieranej z BGK.

13.
Czy system umożliwia dokonywanie dwustopniowej autoryzacji (przez 2 osoby) zleceń płatniczych?
Tak.

14.
Czy portal komunikacyjny BGK - ZLECENIA ma charakter lokalny?
Jest to system scentralizowany; obsługa zleceń płatności wprowadzanych przez instytucje zlokalizowane na terenie całego kraju, odbywa się w Centrali BGK.

15.
Czy pole „rodzaj wniosku" w portalu komunikacyjnym BGK - ZLECENIA jest wypełniane domyślnie dla środków unijnych?
Obecnie pole to nie jest wypełniane automatycznie. Wydaje się, że takie rozwiązanie potencjalnie mogłoby powodować większą liczbę błędów.

16.
Czy możliwe jest wypełnienie i zatwierdzenie zlecenia płatności bez wypełniania pola nr wniosku o płatność?
Tak - w związku z rozwiązaniami funkcjonującymi w ramach niektórych programów operacyjnych takie rozwiązanie zostało zapewnione.

17.
W jakiej formie przesyłane będą sprawozdania? Czy dostępne będą również w wersji elektronicznej? Jeśli tak to jaki będzie format plików?
Zakres i forma sprawozdań zostanie określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności.

18.   Czy istnieje możliwość otrzymania wyciągu z rachunku?
Nie, gdyż jest to rachunek Ministra Finansów. Ewidencja wydatków będzie się odbywała na podstawie otrzymywanych sprawozdań.

Aktywacja uprawnień/dostęp do portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA

19. Czy i jak weryfikowany jest numer rachunku wpisywany w zleceniu płatności?
Numer rachunku bankowego wprowadzany w  polu „Nr rachunku" musi zawierać 26 cyfr, przy czym dopuszczalne są spacje pomiędzy grupami cyfr. Podczas wypełniania numeru rachunku, zgodnie z przyjętym algorytmem, sprawdzana jest formalna poprawność wpisywanego numeru rachunku. Jeżeli nr rachunku jest błędny, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Zlecenie nie zostanie zapisane jeśli numer rachunku nie zostanie poprawiony.

20. Czy możliwe jest zwiększenie czcionki za pomocą której wprowadzane są dane w portalu komunikacyjnym BGK-ZLECENIA? Byłoby to przydatne np. przy wprowadzaniu numeru rachunku bankowego i NIP.
Aktualnie nie ma takiej możliwości. W zależności od stosowanej przeglądarki możliwa jest zmiana wielkości treści strony (np. poprzez zastosowanie w przeglądarce przycisku Ctrl oraz jednoczesnego przewinięcia rolką myszki do góry [zwiększenie] lub w dół [zmniejszenie] lub też wybranie z górnego menu opcji Widok / Rozmiar tekstu lub Zoom). Nie zawsze jednak pozwala to na powiększenie wielkości wprowadzanej czcionki - w niektórych wersjach przeglądarek powiększane są wyłącznie tytuły pól.

21. Czy planowane jest umożliwienie użytkownikom generowania raportów bezpośrednio z portalu BGK-ZLECENIA?
Tak. Planowany termin wprowadzenia tej zmiany w portalu BGK-ZLECENIA to koniec marca 2010 r.

22. Jak długo oczekuje się na aktywację portalu?
Aktywacja następuje po nadaniu dostępu do portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA osobom wskazanym przez instytucję we wniosku o nadanie dostępu; w terminie 5 dni roboczych BGK dostarcza przyszłemu użytkownikowi komplet niezbędnych do użytkowania narzędzi i dokumentów.

23.
Gdzie należy zgłosić się po odbiór kart, czytników, numerów PIN itp.?
Oddział BGK zawierający umowę techniczną wydaje komplet narzędzi oraz dokumentów niezbędnych do aktywacji systemu oraz przeprowadzania operacji. Hasło pierwszego logowania zostanie wysłane na adres e-mailowy użytkownika.

24.
Kto w imieniu instytucji powinien podpisać wniosek o nadanie dostępu do portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA?
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu instytucji.

25.
Kto dokonuje instalacji portalu?
Portal jest aplikacją internetową, dostępną poprzez przeglądarkę internetową i nie wymagającą instalacji. 

26.
W jakim terminie portal komunikacyjny BGK - ZLECENIA dostępny będzie dla jego użytkowników?
Portal komunikacyjny będzie dostępny począwszy od dnia 4 stycznia 2010 r. dla pracowników instytucji, które spełnią wymagania formalne i techniczne.

Powrót do pytań

Wymogi techniczne korzystania z portalu BGK

27.
Czy interfejs portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA dostosowany został do różnych, popularnych przeglądarek internetowych?
System dostępny jest za pośrednictwem przeglądarki MS Internet Explorer 6.0 (lub późniejszej z zainstalowaną maszyną wirtualną Java virtual machine firmy SUN w wersji 1.4.2_x lub wyższej). Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych umieszczono tutaj.

28.
Czy określono limit użytkowników korzystających z portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA w ramach jednej instytucji, w tym samym czasie?
Nie określono w/w limitu.

29. Czy możliwy jest import danych z KSI (SIMIK 07-13), np. informacji o beneficjencie, numerze rachunku - do portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA obsługującego zlecenia płatności? Aktualnie nie ma takiej możliwości, jednak wprowadzone informacje o beneficjencie są zapamiętywane przez portal, co umożliwia ich powielanie w przypadku kolejnych zleceń, po wprowadzeniu numeru NIP; rozwiązanie to zapewnia także możliwość zmiany danych beneficjenta podczas wypełniania kolejnych zleceń. Odbiorca inny niż beneficjent będzie wpisywany każdorazowo w zleceniu (aplikacja zawiera wyłącznie słownik beneficjentów).

30.
Czy przewiduje się możliwość weryfikacji/korelacji danych wprowadzanych do portalu komunikacyjnego BGK z systemem KSI (SIMIK 07-13)?
Nie ma takiej możliwości.

31. Czy planowane jest umożliwienie importu danych z lokalnych systemów informatycznych (LSI) do portalu BGK-ZLECENIA?
Tak. Planowany termin wprowadzenia tej zmiany w portalu BGK-ZLECENIA to koniec maja 2010 r.

32. Czy karty i czytniki kart otrzymają wszyscy użytkownicy systemu?
Nie, karty i czytniki kart otrzymają jedynie osoby autoryzujące zlecenia. Użytkownicy wprowadzający zlecenia otrzymają loginy i hasło, na podstawie których możliwa jest rejestracja nowych zleceń.

33. W jaki sposób i w jakim terminie przekazane zostają loginy do portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA?
Lista użytkowników wraz z nazwami użytkowników (loginami) przekazywana jest przez pracownika oddziału BGK (Doradcę Klienta) upoważnionemu przedstawicielowi Instytucji. Hasło do pierwszego logowania użytkownik otrzymuje z BGK e-mailem. W przypadku, gdy użytkownik nie posiada poczty elektronicznej, hasła do logowania wysyłane są listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Przekazanie loginu i hasła następuje w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie usług w portalu komunikacyjnym BGK - ZLECENIA w zakresie obsługi zleceń płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania lub od daty otrzymania przez BGK wniosku o nadanie dostępu do BGK - ZLECENIA.

34. Gdzie znaleźć można instrukcje użytkowania portalu?
Instrukcja użytkownika portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA oraz inne pliki do pobrania znajdują się tutaj.

35. Czy błędne wprowadzenie hasła skutkuje zablokowaniem dostępu do portalu?
Wykonanie 5 kolejnych nieudanych prób uwierzytelnienia (logowania) powoduje zablokowanie dostępu użytkownika do portalu. W takim przypadku użytkownik powinien zgłosić blokadę dostępu telefoniczne do Help Desku Banku (022 599 8888 w dni robocze w godz. 8.00-16.00) lub pocztą elektroniczną pod adres bgkzlecenia@bgk.com.pl.

36. W jaki sposób można odblokować zablokowaną kartę identyfikacyjną?
Trzykrotne błędne podanie numeru PIN do karty powoduje trwałe zablokowanie karty. Zablokowana karta musi zostać zwrócona do właściwego Oddziału BGK. Wydanie nowej karty dla użytkownika następuje po złożeniu u Doradcy Klienta pisemnej dyspozycji wydania nowej karty identyfikacyjnej z nowym numerem PIN.

Wyszukiwanie danych dotyczących zlecenia płatności

37. Czy założono możliwość wyszukiwania zlecenia według np. nazwy beneficjenta lub numeru jego rachunku?
Istniej możliwość wyszukiwania zlecenia wg NIP beneficjenta.

Wydruki dokumentów z portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA

38.
Czy założono możliwość wydruku z portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA zleceń płatności w sposób umożliwiający wprowadzenie danych ze zlecenia do ewidencji księgowej?
Tak - istnieje możliwość wydruku zleceń płatności.

39. Jak można wydrukować z portalu BGK-ZLECENIA zatwierdzone już zlecenie płatności?
Należy w punkcie „Klasyfikacja budżetowa" kliknąć myszą na wypełnionym wierszu tabelki klasyfikacji budżetowej aby pojawiła się ikona rozwijania menu i następnie wybrać opcję „Printable Version" (patrz rysunek tutaj). Czynność ta spowoduje wyświetlenie się wersji zlecenia do wydruku.

Autoryzacja zleceń płatności

40.
Czy możliwe będzie dokonywanie autoryzacji płatności przez uprawnionego użytkownika instytucji innej niż instytucja, w ramach której wprowadzono zlecenie - dotyczy np. programów, w których instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, a instytucją uprawnioną do wystawiania zlecenia płatności (która zawarła umowę z beneficjentem) jest np. Wojewódzki Urząd Pracy?
Tak -  jest możliwa autoryzacja płatności przez osobę upoważnioną.

41. Czy planowane jest umożliwienie „pakietowego" podpisywania oraz autoryzowania zleceń?
Tak. Planowany termin wprowadzenia tej zmiany w portalu BGK-ZLECENIA to koniec maja 2010 r.

Powrót do pytańIII. ZAGADNIENIA O CHARAKTERZE FORMALNYM

Zawarcie umowy technicznej
 

42.
Czy zapisy umowy technicznej podlegają negocjacjom?
Nie - umowa zawierana jest na wzorze jednolitym dla wszystkich instytucji, zatwierdzonym przez Ministerstwo Finansów.

43.
Jaki jest okres obowiązywania umowy technicznej?
Umowa techniczna zawierana jest na czas nieokreślony.

Płatności gotówkowe

44.
W jaki sposób obsługiwani będą beneficjenci, którzy dotychczas nie korzystali z płatności bezgotówkowych (przelew), a np. z przekazów pocztowych?
Beneficjenci tego rodzaju to beneficjenci ostateczni (np. uczniowie, studenci). Płatności  poprzez BGK nie będą wykonywane na rzecz tych beneficjentów, ale na rzecz jednostki, która następnie wystawiać będzie np. przekazy pocztowe.  

Informacje na temat zrealizowanych przez BGK płatności, zwrotów itp.

45.
Czy BGK wyznaczy dla poszczególnych instytucji osoby / opiekunów, którzy informowaliby o statusie zlecenia płatności, otrzymanych zwrotach itp.?
Takie rozwiązanie nie jest planowane. Informacje nt. zrealizowanych płatności dostępne są w portalu komunikacyjnym BGK - ZLECENIA. Ponadto informacje w tej sprawie udzielane będą także pisemnie - w przypadku formalnego, pisemnego zapytania instytucji.

46.
Czy funkcjonować będzie procedura autoryzacji osób zwracających się do BGK w sprawie udzielenia informacji nt. zlecenia płatności?
Użytkownicy mają możliwość uzyskania informacji nt. zlecenia za pośrednictwem portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA.   

47. 
W jaki sposób będzie można uzyskać informację o realizacji zlecenia płatności?
Każde zlecenie płatności realizowane za pośrednictwem portalu komunikacyjnego „BGK-Zlecenia" opatrzone jest statusem (termin przelewu ustalony, przelew wykonany, anulowane). Po zrealizowaniu zlecenia jego status automatycznie ulega zmianie, istnieje więc możliwość bieżącego podglądu statusu wszystkich zleceń złożonych przez daną instytucję.

Aktualizacja danych dotyczących beneficjentów

48.
Czy BGK gromadził będzie informacje nt. zmian danych beneficjentów, z którymi poszczególne instytucje zawarły umowy; czy jest gwarancja, że BGK dysponować będzie prawidłowymi danymi beneficjentów?
BGK realizować będzie płatności na rachunki beneficjentów wskazane w zleceniu płatności. Użytkownik wprowadzający i autoryzujący zlecenie zobowiązany jest do weryfikacji danych; BGK nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych zawartych w zleceniu. 

Powrót do pytańIV. ZAGADNIENIA O CHARAKTERZE OPERACYJNYM

Modyfikacja/anulowanie zlecenia płatności

49.
Czy istnieje możliwość modyfikacji zlecenia płatności w pełni autoryzowanego na szczeblu instytucji oraz skierowanego do realizacji przez BGK?

Nie ma takiej możliwości; naprawienie błędu możliwe będzie jedynie poprzez wycofanie błędnego zlecenia i jego ponowne wprowadzenie.

50.
W jaki sposób i w jakim terminie możliwe będzie wycofanie zlecenia płatności?
Wycofanie zlecenia płatności możliwe jest przed datą realizacji wynikającą z terminarza płatności, tj. przed skierowaniem płatności przez BGK do systemu Elixir. Instytucja wycofująca zlecenie zobowiązana jest do nawiązania kontaktu z Departamentem Usług Agencyjnych w Centrali BGK w celu uzyskania informacji nt. statusu zlecenia, uzgodnienia możliwości wycofania zlecenia, a następnie skierowania pisemnej dyspozycji w tej sprawie. Dyspozycja powinna być opatrzona podpisami upoważnionych osób oraz przekazana do BGK faxem.

51. Czy możliwe będzie skierowanie dyspozycji anulowania zlecenia za pośrednictwem portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA?
Brak jest takiej funkcjonalności.

52.
Czy system umożliwia zapisanie zlecenia płatności opatrzonego błędem?
Tak, ale zapisanie zlecenia nie oznacza jego ostatecznego zatwierdzenia. System sygnalizuje błąd, użytkownik ma możliwość roboczego zapisania zlecenia w celu zweryfikowania danych z dokumentami źródłowymi lub wyjaśnienia z wnioskującym o płatność, a także ich  modyfikacji przed skierowaniem zlecenia do ostatecznej autoryzacji. 

Zwroty środków

53.
Czy system udostępniany przez BGK zapewnia identyfikację zwrotów?
Identyfikacja zwrotów uzależniona jest od zakresu informacji podanych przez beneficjenta w tytule płatności.

54.
Czy BGK wymagał będzie od beneficjentów dokonujących zwrotów szczegółowych informacji dotyczących zwrotu oraz jego przeznaczenia?
Zakres tych informacji będzie zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności. W przypadku gdy zwrot środków nie będzie zawierał wszystkich niezbędnych informacji, Bank zwracać się będzie do beneficjentów o przedstawienie tych informacji.

55.
Czy BGK przekazywał będzie do instytucji upoważnionej do wystawiania zleceń płatności szczegółowe informacje na temat otrzymywanych zwrotów?
Tak - zakres, terminy i tryb przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczących m.in. zwrotów będą zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności.

56.
Jak będzie wyglądała obsługa zwrotów nadpłaconych przez beneficjentów?
Środki z tytułu zwrotów trafiać będą na rachunek Ministra Finansów (w przypadku płatności w ramach budżetu środków europejskich).

Powrót do pytań

Zestawienia zrealizowanych przez BGK zleceń płatności
  

57.
Czy BGK zapewni zestawienia analityczne wykonanych przelewów dla poszczególnych instytucji zlecających płatności?
Zakres informacji zawarty w zestawieniach przekazywanych przez BGK będzie zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności.

Terminy płatności

58.
Czy w związku z nowym systemem nie będzie utrudniona dostępność do środków dla Beneficjentów?
Nie powinien wystąpić problem z małą dostępnością środków - mają być one uruchamiane kilka razy w miesiącu, zgodnie z terminarzem płatności, który zostanie określony przez Ministerstwo Finansów. Standardowo środki będą uruchamiane cztery razy miesięcznie. Rolą BGK jest zapewnienie gotowości operacyjnej do realizacji zleceń płatności.

59.
Czy terminy płatności środków europejskich publikowane przez BGK będą obowiązujące na przestrzeni całego 2010 roku, czy też będą mogły ulegać zmianom?
Ustalanie terminów płatności leży w gestii Ministerstwa Finansów. Wszelkie zmiany w tym zakresie publikowane będą przez BGK na stronie internetowej: www.bgk.com.pl.

Płatności w walucie obcej
 

60.
Czy możliwa jest realizacja płatności w walucie obcej?
Płatności z rachunku MF będą dokonywane w PLN. W przypadku konieczności dokonania płatności w walucie obcej środki przekazane zostaną na konto instytucji składającej zlecenie płatności w PLN, a instytucja ta dokona płatności w walucie obcej.

powrót
Pliki do pobrania:
Rysunek