x Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.
BGK Linia 0 801 667 655

Pytania i odpowiedzi

Spis najczęściej zadawanych pytań dotyczących działania 4.3 PO IG.

Kliknij w pytanie, by przejść do odpowiedzi.
1. Czy jeden przedsiębiorca może złożyć więcej niż jeden wniosek o kredyt technologiczny?
2. Czy premia technologiczna wypłacona będzie do dyspozycji klienta?
3. Na jakich warunkach udzielany jest kredyt technologiczny (oprocentowanie, marże, prowizje)?
4. Czy wcześniejsza spłata kredytu ma wpływ na wypłatę premii technologicznej?
5. Jaka jest maksymalna i minimalna wartość kredytu i premii technologicznej?
6. Co oznacza, że kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została zastosowana nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu technologicznego?
7. Co jest pomocą publiczną - kwota kredytu technologicznego, czy tylko premia technologiczna?
8. Czy są określone kryteria oceny wniosków o kredyt technologiczny i gdzie je znaleźć?
9. Jaki jest czas na zatwierdzenie wniosku o udzielenie promesy premii technologicznej ma Ministerstwo Gospodarki i gdzie jest to określone?
10. Jaką premię technologiczną otrzyma przedsiębiorca po nowelizacji ustawy, którego udział własny w projekcie inwestycyjnym jest większy niż 25% tj. jaka jest górna granica wkładu własnego, niezbędna do uzyskania premii technologicznej?
11. Jak rozumieć podział kosztów na oddzielne finansowanie (pkt. 20 i 21 wniosku o dofinansowanie PO IG 4.3)?
12. Czy koszt nabycia nowej technologii jest kosztem kwalifikowanym, jeśli nabycie nowej technologii ma miejsce przed złożeniem wniosku o premię technologiczną?
13. Czy przy zakupie maszyn i urządzeń obowiązuje prawo o zamówieniach publicznych?
14. Jak należy udokumentować posiadanie nowej technologii (nabytej i własnej)?
15. Czy projekt racjonalizatorski wykonany przez pracowników firmy, zawierający unikalną technologię niestosowaną dotychczas na świecie spełnia kryterium nowej technologii?
16. Czy można zakupić nową technologię od firmy zagranicznej i w jakiej formie powinna być ona zakupiona?
17. Czy można odkupić nową technologię od innego przedsiębiorcy, który już ją zastosował w wyniku realizacji projektu celowego?
18. Czy opinie o nowej technologii może wystawić jednostka naukowa, która na zlecenie wnioskodawcy prowadziła badania i prace rozwojowe?
19. Czy istnieje możliwość wdrożenia nowej technologii w kilku zakładach na terenie kraju/ przez kilku przedsiębiorców równolegle?
20. Czy nowa technologia może dotyczyć usługi?
21. Jakie usługi mieszczą się pod pojęciem „usługi doradcze"?
22. Jaka jest wymagana forma potwierdzenia wkładu własnego do kredytu technologicznego (środki zgromadzone na koncie i lokatach, środki powstałe w wyniku bieżącej działalności)?
23. Jakie są najczęściej popełniane błędy?

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy jeden przedsiębiorca może złożyć więcej niż jeden wniosek o kredyt technologiczny?

Tak, przedsiębiorca może złożyć dowolną ilość wniosków o kredyt/dofinansowanie, pod warunkiem, że każdy z tych wniosków dotyczy innej inwestycji i inwestycje nie są ze sobą rzeczowo powiązane. Ponadto klient musi posiadać odpowiednią zdolność kredytową, aby korzystać z kilku kredytów jednocześnie. 

2. Czy premia technologiczna wypłacona będzie do dyspozycji klienta?

Nie, premia technologiczna wypłacana jest na rachunek wskazany w umowie o dofinansowanie  w banku kredytującym, a wypłata premii może być zaliczona wyłącznie na spłatę kapitału kredytu technologicznego.

3. Na jakich warunkach udzielany jest kredyt technologiczny (oprocentowanie, marże, prowizje)?

Kredyt technologiczny udzielany jest na warunkach rynkowych, tj. takich na jakich bank kredytujący udziela kredytów inwestycyjnych. Warunki kredytu negocjowane są wyłącznie pomiędzy bankiem kredytującym a kredytobiorcą.

4. Czy wcześniejsza spłata kredytu ma wpływ na wypłatę premii technologicznej?

Premia technologiczna przeznaczona jest na spłatę kapitału kredytu, jeżeli więc kredyt został spłacony przed wypłaceniem premii technologicznej klient nie będzie mógł skorzystać z tej formy dofinansowania.

5. Jaka jest maksymalna i minimalna wartość kredytu i premii technologicznej?

Ustawa nie określa maksymalnej i minimalnej wartości kredytu technologicznego, jedynym ograniczeniem  w przypadku wysokości kredytu jest zakaz finansowania dużych projektów tj. takich których wartość przekracza równowartość 50 mln. euro.

Premia technologiczna zgodnie z ustawą nie może być wyższa niż 4 mln zł. i nie może przekraczać limitów pomocy publicznej dla inwestycji. Premia wyliczana jest na podstawie kosztów kwalifikowanych.

6. Co oznacza, że kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została zastosowana nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu technologicznego?

Zgodnie z powyższym zapisem kredytem technologicznym może być finansowany zakup maszyny/urządzenia służącego wdrożeniu nowej technologii nie zaś zawierającego w sobie tę technologię.

Przykład 1 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania:

Firma „A" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym kupuje technologię i maszyny i w oparciu o nie rozpoczyna produkcję „drukarki A", w której zostaje zastosowana nowa technologia fleksodruku.

Przykład 2 - Inwestycja niekwalifikująca się do finansowania:

Firma „B" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym kupuje „drukarkę A" (w której firma „A" zastosowała nową technologię).

Przykład 3 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania:

Firma „C" zamierza wdrożyć technologię druku na pięciowarstwowej folii półprzezroczystej, w oparciu o własną technologię do czego niezbędny jest zakup „drukarki A".

7. Co jest pomocą publiczną - kwota kredytu technologicznego, czy tylko premia technologiczna?

Pomocą publiczną jest kwota premii technologicznej. Pozostała część kredytu technologicznego spłacana jest ze środków beneficjenta.

8. Czy są określone kryteria oceny wniosków o kredyt technologiczny i gdzie je znaleźć?

Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie przeprowadzania konkursu dla działania 4.3 POIG Kredyt technologiczny.
W sprawie kryteriów oceny wniosków o kredyt technologiczny należy zwracać się do banków kredytujących, ponieważ każdy bank indywidualnie określa sposób oceny inwestycji.

9. Jaki jest czas na zatwierdzenie wniosku o udzielenie promesy premii technologicznej ma Ministerstwo Gospodarki i gdzie jest to określone?

MG i MRR zatwierdzają listy rankingowe projektów, promesy są wystawiane przez BGK. Czas MG i MRR na zatwierdzenie listy rankingowej to wewnętrzny termin instrukcyjny obu resortów, tym nie mniej wszystkie instytucje zatwierdzające projekty, w tym BGK musza się zmieścić ze swoimi czynnościami w terminie określonym w ustawie w następujący sposób: BGK przyznaje promesę premii technologicznej nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny i poprawny wniosek. W praktyce wniosek zawsze wymaga uzupełnień i poprawy a więc de facto po miesiącu, w którym usunięto błędy/braki.

10. Jaką premię technologiczną otrzyma przedsiębiorca po nowelizacji ustawy, którego udział własny w projekcie inwestycyjnym jest większy niż 25% tj. jaka jest górna granica wkładu własnego, niezbędna do uzyskania premii technologicznej?

Wartość przyznanej premii będzie wynikała z pomnożenia całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych przez wskaźnik pomocy regionalnej, w kwocie nie wyższej niż 4 mln zł. Natomiast na konto kredytu zostanie przelana premia w kwocie nie wyższej niż wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych pomnożonych przez wskaźnik pomocy regionalnej. De facto premia może spłacić kapitał kredytu, więc ważna jest kwota kapitału kredytu pozostała do spłaty w momencie wypłacania premii technologicznej. Dlatego wspomniana w pytaniu „górna granica" wkładu własnego zależy zarówno od poziomu pomocy regionalnej jak i czasu realizacji projektu - harmonogramu spłaty kredytu.

11. Jak rozumieć podział kosztów na oddzielne finansowanie (pkt. 20 i 21 wniosku o dofinansowanie PO IG 4.3)?

W pkt. 20 należy wskazać wydatki w projekcie, z podziałem na kwalifikowane i niekwalifikowane. W p. 21 należy wskazać źródła finansowania projektu.

12. Czy koszt nabycia nowej technologii jest kosztem kwalifikowanym, jeśli nabycie nowej technologii ma miejsce przed złożeniem wniosku o premię technologiczną?

Wówczas byłby to koszt niekwalifikowany.

13. Czy przy zakupie maszyn i urządzeń obowiązuje prawo o zamówieniach publicznych?

Wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania zamówień maszyn i usług opisane są w § 11 wzoru umowy o dofinansowanie. Zgodnie z jego zapisami, beneficjent jest zobowiązany stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy. W przypadku, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem powinien ponosić z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, tak jak to opisane jest w powyższym paragrafie umowy.

14. Jak należy udokumentować posiadanie nowej technologii (nabytej i własnej)?

Nabytej - fakturą, umową licencyjną; własnej - zgłoszeniem patentowym, patentem, dokumentacją wewnętrzną firm.

15. Czy projekt racjonalizatorski wykonany przez pracowników firmy, zawierający unikalną technologię niestosowaną dotychczas na świecie spełnia kryterium nowej technologii?

Tak spełnia, jeśli technologia ma postać wniosku racjonalizatorskiego wymienionego i opisanego w ustawie Prawo własności przemysłowej, jako jedna z form wynalazku.

16. Czy można zakupić nową technologię od firmy zagranicznej i w jakiej formie powinna być ona zakupiona?

Technologia może być zakupiona od firmy zagranicznej. Należy pamiętać, aby spełniała ona wymogi ustawy z dn. 30 maja 2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (z późn. zmianami) dotyczące nowej technologii, tj. miała odpowiednią postać i czas stosowania na świecie.

17. Czy można odkupić nową technologię od innego przedsiębiorcy, który już ją zastosował w wyniku realizacji projektu celowego?

Technologia może być zakupiona od innego przedsiębiorcy, który już ją zastosował pod warunkiem, że może on nią dysponować w zakresie umożliwiającym jej sprzedaż (np. jest twórcą i właścicielem praw) oraz pod warunkiem, że spełnia wymogi ustawy z dn. 30 maja 2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (z późn. zmianami) dotyczące nowej technologii.

18. Czy opinie o nowej technologii może wystawić jednostka naukowa, która na zlecenie wnioskodawcy prowadziła badania i prace rozwojowe?

Ponieważ ‘Opinia o nowej technologii' stanowi istotny dokument w procesie oceny wniosku o dofinansowanie, musi mieć charakter bezstronny zarówno wobec wnioskodawcy, jak również opiniowanej technologii. Opinii o nowej technologii nie może zatem wystawić instytucja, która opracowała technologię, jak również instytucja, która prowadziła prace na zlecenie wnioskodawcy. Opiniodawca jest zobowiązany zawrzeć w Opinii deklarację bezstronności stwierdzającą, że nie jest powiązany z przedsiębiorcą w sposób, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Opinii.

19. Czy istnieje możliwość wdrożenia nowej technologii w kilku zakładach na terenie kraju/ przez kilku przedsiębiorców równolegle?

Wdrożenie tej samej technologii w kilku zakładach / oddziałach danej firmy stanowi wdrożenie technologii przez całe przedsiębiorstwo i może mieć miejsce w ramach jednego wniosku o dofinansowanie. Ta sama technologia może być wdrożona przez kilka odrębnych przedsiębiorców/firm, siłą rzeczy musi to nastąpić w ramach kilku odrębnych wniosków o dofinansowanie.

20. Czy nowa technologia może dotyczyć usługi?

Tak.

21. Jakie usługi mieszczą się pod pojęciem „usługi doradcze"?

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 30 maja 2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (z późn. zmianami), usługami doradczymi podlegającymi dofinansowaniu mogą być wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej. Usługi takie muszą spełniać art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, tj. nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Objęte dofinansowaniem mogą być wydatki poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

22. Jaka jest wymagana forma potwierdzenia wkładu własnego do kredytu technologicznego (środki zgromadzone na koncie i lokatach, środki powstałe w wyniku bieżącej działalności)?

Udokumentowanie źródła udziału własnego powinno być na tyle wiarygodne, aby były wystarczające dla banku kredytującego do stwierdzenia zdolności kredytowej i finansowej wykonalności projektu. Powinno to też wynikać z załączonych dokumentów finansowych i biznesplanu. Jeśli udział własny ma pochodzić z kapitału zakładowego lub środków własnych firmy, to powinno to wynikać z aktualnych danych finansowych firmy. Jeśli zaś w celu domknięcia budżetu projektu zaciągnięty ma zostać dodatkowy kredyt komercyjny, to bieżące i przewidywane wyniki finansowe powinny pozwalać na jego obsługę.

23. Jakie są najczęściej popełniane błędy?
  1. Wniosek wypełniony niezgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku".
  2. Kopie dokumentów załączonych do wniosku o dofinansowanie poświadczone „za zgodność z oryginałem" przez bank kredytujący, a nie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.
  3. Brak lub niekompletna dokumentacja potwierdzająca dane na temat powiązań z innymi podmiotami, danych finansowych i wielkości zatrudnienia wnioskodawcy i/lub przedsiębiorstw powiązanych, potrzebnych do określenia statusu firmy (MSP).
  4. Wersja elektroniczna wniosku nie jest tożsama z wersją papierową.
  5. W wersji elektronicznej zamieszczono jedynie formularz wniosku i biznesplanu bez zeskanowanych dokumentów i oświadczeń, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie.
  6. Opinia o nowej technologii nie zawiera wszystkich informacji wymienionych w „Instrukcji wypełniania wniosku", np. zamieszczane są informacje o innowacyjności środków trwałych służących wdrożeniu nowej technologii, a nie informacje o nowej technologii.
  7. Opinia o nowej technologii sporządzona przez nieuprawnioną instytucję i/lub podpisana przez osobę nieupoważnioną do jej reprezentowania.
  8. Technologia, której wdrożenie ma być przedmiotem inwestycji zawarta jest w urządzeniu, które ma zostać zakupione w ramach inwestycji technologicznej.

powrót