x Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.
BGK Linia 0 801 667 655

Program dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów

Zasady obsługi programu dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez Banki na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego stosuje dopłaty ze środków budżetowych do oprocentowania kredytów udzielonych osobom fizycznym na usuwanie skutków:

 • powodzi, które miały miejsce począwszy od lipca 1997 roku;
 • osuwisk ziemnych, które miały miejsce począwszy od 2000 roku;
 • huraganów, które miały miejsce począwszy od lipca 2001 roku.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów. (Dz. U. Nr 62, poz. 690 z 23.07.1999 r.).

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi
z lipca i sierpnia 2001 r. oraz zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 84, poz. 907).

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja
i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 996).

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385).

 

Kto może otrzymać kredyt?

Właściciele i zarządcy lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

 

Na jaki cel może być przeznaczony kredyt?

Kredyty z dopłatami do oprocentowania są przeznaczone na:

 • remont lokalu mieszkalnego;
 • remont lub odtworzenie budynku mieszkalnego; 
 • remont lub odtworzenie części budynku mieszkalnego stanowiącej współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku; 
 • remont lub odtworzenie obiektu infrastruktury technicznej; 
 • odtworzenie budynku mieszkalnego lub obiektu o podobnych parametrach w innym miejscu, na nieruchomości stanowiącej własność lub będącej w użytkowaniu wieczystym właściciela uszkodzonego lub zniszczonego budynku lub obiektu, w wypadku gdy odtworzenie budynku lub obiektu w tym samym miejscu jest niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie powodzią; 
 • zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego o podobnych parametrach, jeżeli remont lub odtworzenie lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku powodzi jest niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie powodzią lub osuwiskiem ziemnym; 
 • spłatę całości lub części kredytów lub pożyczek bankowych, o których mowa w art. 16 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw; 
 • spłatę - na warunkach określonych w art. 25 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123 z 2010 r., poz. 835) - całości lub części kredytu bankowego lub pożyczki bankowej zaciągniętych przed dniem wejścia w życie tejże ustawy na budowę, odtworzenie lub remont zniszczonego budynku lub lokalu mieszkalnego;
 • spłatę - na warunkach określonych w art. 25 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) - całości lub części kredytu bankowego lub pożyczki bankowej, zaciągniętych przed wystąpieniem powodzi lub w jej trakcie na budowę, odtworzenie lub remont zniszczonego budynku lub lokalu mieszkalnego;
 • zakup - na warunkach określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 996) - gruntów przeznaczonych do odbudowy budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi w innym, niż dotychczasowe miejscu.

 

Gdzie można ubiegać się o kredyt?

Kredyty udzielane są przez następujące banki:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego
2. PKO BP S.A.
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
4. SGB-Bank S.A.

*) Wykaz banków jest uaktualniany na bieżąco.

 

Wysokość kredytu i okres kredytowania

Zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawowych Banki udzielają kredytu na okres do 10 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy. Wysokość kredytu, o jaką może się ubiegać wnioskodawca, jest zróżnicowana w zależności od przeznaczenia i kosztów remontu lub odbudowy. Bank może udzielić kredytu w wysokości:
1) odpowiadającej 20-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę, określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie kredytu - na remont lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub części budynku mieszkalnego stanowiącej udział właściciela lokalu mieszkalnego we współwłasności budynku, na podstawie uproszczonego kosztorysu robót budowlanych;
2) 100 procent wartości kosztorysowej na:

 • remont lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo jego części wspólnej, jeśli wartość robót przekracza kwotę,o której mowa w pkt. 1; 
 • odtworzenie budynku mieszkalnego albo jego części stanowiącej współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku lub budowę mieszkań komunalnych; 
 • remont lub odtworzenie infrastruktury technicznej; 
 • zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego;

3) zadłużenia z tytułu kredytu lub pożyczki, o których mowa w art. 16 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw;
4) zadłużenia z tytułu kredytu lub pożyczki, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.;
5) zadłużenia z tytułu kredytu lub pożyczki, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385);
6) odpowiadającej cenie gruntów, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 996).

 

Oprocentowanie kredytu

Określone przepisami ustawowymi oprocentowanie kredytu jest jednakowe dla wszystkich kredytobiorców i wynosi 2% w stosunku rocznym. Różnicę pomiędzy odsetkami płaconymi przez kredytobiorcę a odsetkami naliczonymi wg oprocentowania ustalonego przez bank kredytujący pokrywa ze środków budżetowych Bank Gospodarstwa Krajowego, w formie dopłaty do oprocentowania.

 

Warunki uzyskania kredytu

Podstawą udzielenia kredytu jest wniosek złożony w oddziale jednego z powyżej wymienionych banków. Do wniosku
o kredyt, wg wzoru określonego przez bank kredytujący, należy dołączyć w szczególności potwierdzenie przez gminę powstania szkody w wyniku powodzi, osuwiska ziemnego lub huraganu. Dopłaty do oprocentowania mają zastosowanie do kredytu, który może być udzielony nie później niż w ciągu 24 miesięcy od miesiąca, w którym powstała szkoda.

 

Kontakt

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Usług Agencyjnych
00-955 Warszawa
Al. Jerozolimskie 7
tel. 22 596 57 23
tel. 22 522 91 75
fax 22 627 06 38

powrót